กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ….” โดยรวบรวมความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ....”

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ….”

  • หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ….
    เพื่อดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ มีการเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการให้สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยบุคคลมีสิทธิที่จะทำงานในสภาพการทำงานที่เป็นธรรม และมีเสรีภาพในการก่อตั้งสหภาพแรงงาน เป็นต้น

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงขอรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคธุรกิจด้วย

คลิกที่นี่เพื่อแสดงความเห็นผ่านระบบกลางกฎหมาย
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566


ขอบคุณที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Share