โครงการ Krungsri ESG Awards 2023 จัดโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี ประกาศความสำเร็จโครงการ Krungsri ESG Awards 2023 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการ Krungsri ESG Awards 2023 จัดขึ้นเป็นปีแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ลูกค้าธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญและนำแนวคิด ESG ไปปรับใช้และต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในทุกมิติ โดยได้รับเกียรติจากองค์กรพันธมิตรผู้ทรงคุณวุฒิและมีวิสัยทัศน์ด้าน ESG ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล

สำหรับปีนี้ มีกิจการที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจของธนาคารกรุงศรีที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้เครือข่าย SE Thailand โดยมีกิจการที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 18 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Excellence จำนวน 6 รางวัล ซึ่งมอบให้กิจการที่มีความเป็นเลิศ ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และรางวัล Highly commended จำนวน 12 รางวัล ซึ่งมอบให้เพื่อเชิดชูกิจการที่ริเริ่มและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีทั้งสามด้าน นอกจากนี้ งานมอบรางวัลในครั้งนี้ได้จัดงานแบบ Carbon Neutral Event โดยชดเชยคาร์บอนเหลือศูนย์ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของกรุงศรีที่จะร่วมแก้ปัญหาของสภาพอากาศ

ในครั้งนี้ได้มีสมาชิก SE Thailand 4 องค์กร ที่ได้รับรางวัล Krungsri ESG Awards คือ

  1. บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Dairy Home)
  2. บริษัท โฟล์คชาร์ม จำกัด (Folkcharm)
  3. สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (Greennet)
  4. บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด (Jasberry)

ขอบคุณที่มา : greennetworkthailand

Share