อบรม Key success ของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ตามวิถี New Normal โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM)

การอบรม Key success ของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ตามวิถี New Normal

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ นิสิต นักศึกษา และผู้สนในทั่วไป เข้าร่วมการอบรม Key success ของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ตามวิถี New Normal  วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ จัดอบรมโดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

  • นวัตกรรมกับความสำเร็จในยุคดิจิทัล
  • การเป็นผู้ประกอบการใหม่ยุคดิจิทัล (New Digital Entrepreneurship)
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
  • การจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

เข้าร่วมฟรี !! รับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนความสนใจ ก่อนเต็ม

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : Digital DIP

Share