Innovation Clinic For Future and Sustainable Business พิชิตธุรกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยคลีนิคนวัตกรรม

Innovation Clinic For Future and Sustainable Business

Innovation Clinic For Future and Sustainable Business

พิชิตธุรกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยคลีนิคนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ 

ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน วิกฤติต่างๆที่ซัดเข้าหาเราเป็นระลอกไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด วิกฤติเศรษฐกิจตลอดจนภัยเงียบที่อยู่กับเรามาช้านานที่เป็นคลื่นลูกใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม เมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น “นวัตกรรม” ถูกยกขึ้นมาและกลายเป็นความหวังและทางรอดของธุรกิจไทย แต่มิติของการนำนวัตกรรมไปใช้นั้นมีมากมายแง่มุม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจและองค์กรอย่างยั่งยืน งานเสวนาครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อพิจารณาสภาพปัญหาและนำเสนอแนวทางใหม่ๆสู่การพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดอย่างมีศักยภาพและยั่งยืนในโลกการทำธุรกิจในอนาคต โดยนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับธุรกิจของคุณด้วยคลีนิคนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้

กำหนดการ 

13.00 – 13.05 น.    พิธีกรเปิดงาน

13.05 – 13.15 น.    ตัวแทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ธนาคารออมสิน กล่าวเปิดงาน

13.15 – 13.45 น.    “เปิด ห้องวินิจฉัย : การพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนด้วย Model BCG”

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางสู่การสร้างสุขภาพที่ดีแก่ธุรกิจ ผ่านเทรนด์นวัตกรรม BCG Economy

โดย คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

13.50 – 15.10 น.    “คลีนิค ดวงตา ร่างกาย และหัวใจ”

เสริมสร้างร่างกาย Entrepreneurship สู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในยุคปัจจุบัน

ด้านสายตาผ่านการมองเห็น Trends แห่งอนาคตสู่การทําธุจกิจสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม

และด้านหัวใจการมองเห็นคุณค่าของการพัฒนาสังคมควบคู่กับธุรกิจ

นําเสนอในรูปแบบ Panel Discussion

โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล อดีตผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

คุณ นภา เศรษฐกร ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส Technology Management Center

15.15 – 16.00 น.    “คลีนิคบํารุงสมอง”

ความคิดและไอเดียสร้างสรรค์เปรียบเหมืองสมองจึงตอ้งบํารุงด้วยความรู้ดา้นทรัพย์สินทางปัญญา

ที่จะต่อยอดสู่การสร้างรายได้ นําเสนอในรูปแบบ Keynote Speaker

โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสํานักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

16.00 – 16.10 น.    พิธีกรกล่าวปิดงาน

รายละเอียดงาน

วัน-เวลา: วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook NIA Thailand

ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้สิทธิ์ในการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์จากวิทยากรในงาน เพื่อรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์จากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน

ขอบคุณที่มา: NIA Thailand

Share