Impact Accelerator for Innovative SE จัดโดย NIA

Impact Accelerator for Innovative SE

NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดตัวโปรแกรม Impact Accelerator for Innovative SE โปรแกรมบ่มเพาะสำหรับ วิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เกิดกระบวนการของความคิดในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมของตน เพื่อกระตุ้นให้เกิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่อันจะนำไปสู่โมเดลการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมกับการสร้างเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

  • วิสาหกิจเพื่อสังคม
  • กลุ่มกิจการเพื่อสังคม
  • กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

  • มีสิทธิในการขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพื่อสังคม จาก NIA (Fast track)
  • ได้รับการบริการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคมจาก สวส.
  • เข้าร่วมการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
  • เครือข่ายร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

กำหนดเข้าร่วมกิจกรรมอบรม : วันที่ 2,3,10, 17, 24, 31 พ.ค. 2567

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมการอบรม
เปิดรับสมัครวันนี้ 5 – 26 เมษายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email :  se_fund@osep.mail.go.th Phone :  02-246-2348 (สวส.)


ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

Share