เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2024 จัดโดย NIA

เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village IDEA HACKS 2024

โครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks นำผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ไปแก้ไขปัญหาตอบโจทย์จากพื้นที่เป้าหมายได้จริง และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย ยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการของธุรกิจเพื่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ และเป็นต้นแบบการขยายผล ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่เป้าหมาย นำไปสู่การสร้างผลตอนแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562

ในปีนี้ NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2024 เพื่อเฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผลนวัตกรรมพร้อมใช้ โดยชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ *ต้องมีทีมไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน* ที่มีโจทย์ปัญหาใกล้เคียงกัน โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

ชุมชนจะได้รับ

  • การบ่มเพาะพัฒนานวัตกรรม
  • แลกเปลี่ยนมุมมองการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์แนวคิด วิธีการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในชุมชน
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสังคม (SROI Calculator)
  • ทั้งนี้ ทีมชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบมีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนในโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2568

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-27 ก.พ. 2567

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share