เชิญร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท กับโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ”

Nissan - Honor the King's Legacy

โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” “Honor the King’s Legacy” เป็นโครงการที่เกิดจากความมุ่งมั่นของนิสสัน ที่จะปฏิบัติตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรม สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมไทยให้ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน


โจทย์การประกวด

 • ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่มีความใหม่ สร้างพลังแนวคิด แสดงถึงไอเดียที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม
 • ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง
 • ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเพื่อสังคม

 

แผนการประกวด นวัตกรรมเพื่อสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก และแตกออกเป็นประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคมทั้งหมด 9 ด้าน

ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Society)

 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ความเชื่อมโยงระหว่าง รากฐานด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน
 • เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
 • การจัดการภัยพิบัติ

ปัญหาด้านสังคมเมือง (Urban Society)

 • การจัดการปัญหาความเป็นเมือง
 • การศึกษา
 • การเงิน การจ้างงานและสวัสดิการสังคม

ปัญหาด้านวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle)

 • การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 • สุขภาพ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งผลงานที่เป็นนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น แคมเปญ, การบริการ, กระบวนการ, สิ่งประดิษฐ์, รูปแบบผลิตภัณฑ์, โปรแกรม, แอปพลิเคชัน ฯลฯ จนถึงขั้นของการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง โดยยึดหลัก 3 ประการ

 1. มีความยั่งยืน – แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม

 2. โครงการมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้ชุมชุน – สร้างคุณประโยชน์ แก้ไขปัญหา หรือ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้รับการยอมรับจากชุมชน
 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง – สามารถสานต่อโครงการให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

รางวัลและประโยชน์ที่จะได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) – โล่รางวัล และประกาศนียบัตร เงินสดจำนวน 300,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) – โล่รางวัล และประกาศนียบัตร เงินสดจำนวน 150,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล) – โล่รางวัล และประกาศนียบัตร เงินสดจำนวน 50,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัครที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

 • เป็นนักศึกษา / ประชาชนทั่วไป
 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีสมาชิก 1-6 คน
  (ไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกได้ ยกเว้นกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโครงการฯเท่านั้น)

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครที่มีผลงาน/แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ทั่วประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นในการช่วยเหลือชุมชนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน
 • โครงการที่นำเข้าร่วมการประกวด หากเคยผ่านการเข้าร่วมโครงการประกวดอื่น ๆ มาแล้วต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 ตุลาคม 2563

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ https://www.htkl.info/ 
Share