Health Promotion Innovation Accelerator Program 2022 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสู่ความยั่งยืน

Health Promotion Innovation Accelerator Program 2022 Inbox

เครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ innowhale ร่วมกับ สสส. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ Startup และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพใน 3 ประเด็น ได้แก่ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ (Heathy eating), นวัตกรรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย (Physical activity), และ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านสุขภาพจิต (Mental health) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นโดยทีมที่ได้รับเลือกจากโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรม ทีมละ 300,000 บาท พร้อมที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพตลอดโครงการ

ที่มาของโครงการ

แนวโน้มผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและจำนวนผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นทุกปีเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการใช้ชีวิตของคนไทยในเรื่องการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย การกินอาการที่หวามมันเค็มเกินปริมาณ ภาวะเนือยนิ่งระหว่างวัน รวมถึงการมีวิถีชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี ประเด็นปัญหาเหล่านี้สามารถทำงานในเชิงป้องกัน เสริมสร้างทักษะ และสร้างสภาพแวดล้อมควบคู่กับแนวทางแก้ไขได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. สนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ต่อยอดขยายผลในประชากรไทยได้
  2. สร้างแรงขับเคลื่อนให้นวัตกรมีความสนใจในการผลิตนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
  3. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพใหม่ ๆ ที่ช่วยทำให้สุขภาพของคนไทยดีมากขึ้น
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ทุนสนับสนุนในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมจำนวน 300,000 บาท/ทีม

ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการพัฒนานวัตกรรมสังคม

การเข้าถึงที่ปรึกษาในการพัฒนานวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญเชิงประเด็น

ได้สร้างเครือข่ายนวัตกรสังคมกับผู้เข้าร่วมโครงการทีมอื่นๆ 

โจทย์นวัตกรรม
  1. Healthy Eating – นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุขภาวะ เช่น ลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และเข้าถึงอาหารปลอดภัย
  2. Physical Activity – นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมทางกาย เพิ่มการขยับร่างกายหรือการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อวัน และลดภาวะเนือยนิ่งระหว่างวัน
  3. Mental Health – นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต ผ่านการเสริมสร้างพฤติกรรม ทักษะ วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเชิงบวก
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. มีเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การสร้างเสริมสุขภาพ ใน 3 ประเด็นเป้าหมาย ได้แก่ Healthy Eating, Physical Activity, Mental Health
  2. มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดำเนินการ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และมีลูกค้าแล้ว
  3. ทีมมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ
  4. สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมโครงการได้ระหว่าง ม.ค. พ.ค. 2566

ติดตามรายละเอียดได้ที่: https://www.innowhale.com/hpa2022/

ส่งใบสมัครที่:bit.ly/health-promo-acc

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้-25 พฤษจิกายน 2565

ขอบคุณที่มา: innowhale

Share