Greenery

ระยะการเติบโตของ SE ที่ Greenery สนับสนุนประเภท: องค์กรสื่อสารมวลชน

Greenery คือโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคอาหารปลอดภัยผ่านสื่อใหม่ที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างความตระหนักต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย โดยมีแนวคิด eat good. live green. ที่พยายามเน้นย้ำให้สังคมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหาร สุขภาพร่างกาย รวมไปถึงสุขภาพโลก จึงผลักดันให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนและสร้างวัฒนธรรมสีเขียวที่แข็งแรง One-Stop Service Platform for Creative Sustainable Lifestyle ทีมงาน greenery.org ประกอบไปด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความถนัดในการ ใช้สื่อร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนสังคม ผ่านข้อมูลความรู้ แนวคิด สร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตที่เชื่อมโยงกับโลกรอบตัว

ประเภทการสนับสนุน SE ของ Greenery

Share