กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2567

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2567 โดยได้กำหนดให้ทุน 3 ประเภท ได้แก่

 1. ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (สำหรับประชาชนทุกกลุ่มทั้ง กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ กลุ่มประชาชนทั่วไป) โดยในการผลิตเนื้อหา รวมถึงรูปแบบในการนำเสนอให้เป็นไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ขอทุน
 2. ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ โดยในการผลิตเนื้อหา รวมถึงรูปแบบในการนำเสนอให้เป็นไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ขอทุน มีการกำหนดประเด็นเนื้อหาการผลิตที่มีเป้าหมายสำคัญ 6 ประเด็นด้วยกัน คือ
  • พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม
  • ทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รวมถึงการรับมือกับข้อมูลบิดเบือน ประทุษวาจา และการระรานในโลกออนไลน์
  • การสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power)
  • ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน
  • ผลิตละครชุดเพื่อส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และความมั่นคง
  • ผลิตภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข
 3. ทุนประเภทความร่วมมือ ต้องการให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับกองทุน “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เราเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ ที่มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม จึงต้องขอความร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ในการสนับสนุน ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศสื่อที่ดีต่อสังคมไทย” มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินงานในหัวข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ หรือการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เดือนตุลาคม วันที่ 1 ต.ค. 66 จะทำการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมฯ ประจำปี 2567 โดยสามารถยื่นสมัครได้ผ่าน www.thaimediafund.or.th ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น.
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนขอรับทุน


ขอบคุณที่มา : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Share