FoodInnopolis Innovation Contest 2022 โดย Food Innopolis

FoodInnopolis Innovation Contest 2022 Food Innopolis
เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และสนับสนุน โดย ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (iGTC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พลังผัก จำกัด

เปิดรับสมัคร “โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis Innovation Contest 2022” ภายใต้สองหัวข้อการประกวดดังนี้
 1. นวัตกรรมอาหารสตรีทฟู้ดสู่ผู้บริโภคในยุค New Normal (Street Food Innovation)
 2. นวัตกรรมอาหารหมักพื้นถิ่น (Local Fermented Food Innovation)

เงื่อนไข:
 • ผลิตภัณฑ์ที่นำส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยปรากฏอยู่ในตลาด
 • ผลิตภัณฑ์ที่นำส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะที่แสดงถึงความใหม่ ของวิธีการ ส่วนประกอบ หรือ วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • หากได้รับคัดเลือก ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) เป็นอย่างน้อย และเกิดขึ้นจริงภายในระยะเวลาโครงการ

เปิดรับสมัคร 3 รุ่น:
 • รุ่น “Fly weight” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. (กลุ่มละ 5 คน* ตามเงื่อนไขในประกาศ)

FoodInnopolis Innovation Contest 2022 Food Innopolis


 • รุ่น “Light weight” สำหรับนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี หรือ ปวส. (กลุ่มละ 3-6 คน* ตามเงื่อนไขในประกาศ)

FoodInnopolis Innovation Contest 2022 Food Innopolis


 • รุ่น “Heavy weight” สำหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ บุคคลทั่วไป (กลุ่มละ 2-3 คน * ตามเงื่อนไขในประกาศ)

FoodInnopolis Innovation Contest 2022 Food Innopolis

ชิงรางวัลรวมทั้งสามรุ่นมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท และโอกาสพิเศษเพิ่มเติม อาทิ
 • โอกาสแสดงผลงานใน THAIFEX2023 (สำหรับรุ่น Heavy weight)
 • โปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของเมืองนวัตกรรมอาหาร
 • โอกาสเข้ามหาวิทยาลัยรอบ TCAS1 (สำหรับรุ่น Fly weight)
 • รางวัลพิเศษ Grand Prize (สำหรับรุ่น Light weight)

ขั้นตอนการสมัครเข้าประกวด:
 1. เลือกหัวข้อการแข่งขัน
 2. จัดทำเอกสารนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมในรูปแบบ Power Point Presentation (ส่งไฟล์เป็น .pdf) ไม่เกิน 15 หน้าให้มีองค์ประกอบครบตามข้อกำหนด
 3. สมัครและอัพโหลดเอกสารดังกล่าวผ่านลิงก์/QR-Code ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
 4. รอประกาศผลผ่าน Facebook Page: FI Innovation Contest ในเดือนพฤษภาคม 2565

ขอบคุณที่มา: FI Innovation Contest
Share