ประกาศขยายเวลาส่งผลงาน และปรับข้อกำหนดการพิจารณา 2 ผลงานในโครงการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark)

0. SE Mark Poster - Vertical

ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้ประกาศรับสมัครผลงานเข้าประกวดในโครงการออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark) นั้น บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอประกาศขยายเวลารับสมัคร ไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นี้ และจะประกาศรายชื่อ 10 ผลงานที่ผ่านการตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสินรอบแรก ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ที่ส่งผลงานเข้ามาก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ทางผู้จัดโครงการประกวดฯ ขอแจ้งว่า ผู้จัดโครงการประกวดฯ ได้มีการปรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการส่งผลงานสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสูงสุด 2 ผลงานจากการพิจารณา 2 ผลงานแรก เป็นการพิจารณาเฉพาะผลงานที่ส่งเข้ามา 2 อันดับสุดท้าย เพื่อให้ผู้ส่งผลงานได้มีเวลาขัดเกลา ปรับปรุงผลงาน ให้ตรงกับความต้องการของผู้ส่งผลงานมากที่สุด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถอ้างอิงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark และหวังว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทำให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านได้มีเวลาปรับปรุงผลงาน และ/หรือนำเสนอไอเดียใหม่ๆ เพื่อร่วมส่งเสริมให้การสื่อสารไปยังผู้บริโภคที่ใส่ใจในการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดความมั่นใจว่าได้จับจ่ายใช้สอยจากกิจการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตัวจริงต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานผู้จัดทำโครงการ ประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark)
โทร. 062-079-3232
Share