งานสัมมนาวิชาการประจำปี Equity Forum 2023 “ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ” จัดโดย กสศ.

งานสัมมนาวิชาการประจำปี Equity Forum 2023 “ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ”

ครั้งแรกของการนำเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ในประชากร 3 ช่วงวัยสำคัญของประเทศ และรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปี 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาชวนทุกท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Equity Forum 2023 “ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ”

เจาะลึก 3 Checkpoint ต้องรู้ เพื่อยกระดับทุนมนุษย์ไทย”

  • School Readiness Survey ความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่ประถมศึกษา โดย รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED)
  • Career Readiness Survey ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพของนักเรียน โดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Adult Skills Assessment ความพร้อมของวัยแรงงาน โดยคุณโคจิ มิยาโมโต (Mr.Koji Miyamoto) นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสด้าน Global Practice แห่ง World Bank
  • เปิดรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปี 2566 และข้อเสนอนโยบายการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ในประชากร 3 ช่วงวัยสำคัญของประเทศ โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ช่วงวงเสวนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “การลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่ออนาคตของประเทศ” พบกับ

  • ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  • ดร.นฎา วะสี ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา

ช่วงพลังความร่วมมือ ALL FOR EDUCATION : นวัตกรรมความร่วมมือทางสังคม พบกับ

  • คุณสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชนผู้ริเริ่มนวัตกรรมทางการเงินเพื่อลดเความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน”
  • คุณชายชาญ ใบมงคล และพันเอกนายแพทย์พลังสันติ์ จงรักษ์ ภาคประชาชนผู้ริเริ่มนวัตกรรมการระดมทุนเพื่อสังคมเพื่อลดเความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา “โครงการก้าวเพื่อน้อง”

ผลงานวิจัยชุดนี้เป็นการทำงานร่วมกับภาคีทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหาข้อค้นพบและทางออกใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนานโยบาย รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ สื่อมวลชน ประชาสังคม และประชาชน ในการใช้ข้อมููล ความรู้ ข้อค้นพบเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ โดยมีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของตนเอง

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.
สถานที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ONSITE

หรือรับชมถ่ายทอดสด Facebook LIVE : กสศ.​ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา


ขอบคุณที่มา : กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

Share