เชิญผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Entrepreneurial Ecosystem Developement

Enterpreneurial Ecosystem Dev 2021 01

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมมองเห็นและเข้าใจกระบวนการการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมืออาชีพ รองรับความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายในอนาคต พร้อมต่อการเป็นผู้ประกอบการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นนักศึกษา หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 10 ปี ที่มีแนวคิดต้นแบบธุรกิจ และอยากเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ผลลัพธ์

 1. นักศึกษาและผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 10 ปีที่มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการทางธุรกิจ
 2. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีต้นแบบธุรกิจและต้นแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก  

กิจกรรมที่ 1 อบรมและเวิร์คช้อปเชิงปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง 

 • Lean Startup Framework จำนวน 15 ชั่วโมง
 • Business Opportunity จำนวน 9 ชั่วโมง
 • Running Experiments จำนวน 6 ชั่วโมง

รูปแบบวิธีการดำเนินกิจกรรม

 • เน้นกิจกรรมรูปแบบกลุ่ม
 • บรรยายให้ความรู้ ยกตัวอย่าง Case Study แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถามตอบข้อสงสัย
 • ลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ วิเคราะห์ผล นำเสนอผลการดำเนินงาน
 • อบรมจำนวน 5 ครั้ง /ครั้งละ 6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง
 • เชิญวิทยากรจากภายนอกร่วมอบรมให้ความรู้

ผลลัพธ์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ

 • พัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนากระบวนการคิด การต่อยอด
 • ลดความเสี่ยงในการทำของธุรกิจในอนาคต
 • ร่วมสร้างมูลค่าให้ธุรกิจ
 • มีแนวคิดธุรกิจชัดเจนขึ้น
 • สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
 • สามารถวิเคราะห์ตลาดได้
 • ระบุโมเดลรูปแบบการหารายได้ที่เหมาะสม
 • นำเสนอไอเดียธุรกิจในรูปแบบ Business Pitching ได้
 • สามารถวิเคราะห์และระบุจุดแข็งจุดอ่อนของทีมได้

กิจกรรมที่ 2 ทีมที่ปรึกษาให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านโมเดลธุรกิจ Deep Coaching (ระยะเวลา 4 เดือน)

รูปแบบวิธีการดำเนินกิจกรรม

 • ให้คำแนะนำในรูปแบบผสมผสานแบบกลุ่ม และเดี่ยวโดยตรง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • ให้คำแนะนำ แนวทาง การวิเคราะห์ ร่วมแสดงความคิดเห็น และเน้นให้ทีมฝึกค้นหาข้อมูลประกอบการทำแผนธุรกิจ
 • ให้คำแนะนำแนวทางการทำสำรวจตลาด และวิธีการสรุปผล

ผลลัพธ์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ

 • ผู้ประกอบการได้แนวคิด แนวทางการพัฒนา และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 • ลงมือปฏิบัติจริงเก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทราบความต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการได้เขียนแผนธุรกิจมองเห็นภาพรวมธุรกิจชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 • ผู้ประกอบการได้วางแผนโมเดลการเงิน งบการเงิน ประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคต สามารถประกอบการยื่นกู้สินเชื่อจากธนาคาร

หากสนใจเข้าร่วมโครงการ

 • ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โดยสามารถส่งเข้าอีเมล์ run@mail.kmutt.ac.th

งบประมาณสนับสนุนสูงสุดทีมละ 75,000 บาท

 • ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 • ค่าสนับสนุนลงพื้นที่ทำสำรวจตลาด

ระยะเวลาดำเนินงาน

เริ่ม 1 สิงหาคม 2564- 31 สิงหาคม 2565


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณนันทิยา รุ่งเลิศวิกรัยกุล
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (มจธ.บางขุนเทียน) ตึก BRI ชั้น 1
เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 470 7325-76 อีเมล์ nantiya.run@mail.kmutt.ac.th

Share