ประกาศเปิดรับ “โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567” โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ กิจการเพื่อสังคม สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (หน่วยเสนอโครงการ) ที่มีแนวคิดมุ่งส่งเสริมการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ร่วมส่งข้อเสนอ ‘โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567’

โดยโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน มุ่งส่งเสริมให้เกิดตัวแบบและกระบวนการทางสังคมใหม่ในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเยาวชนและแรงงานนอกระบบที่ด้อยโอกาส โดยเน้นทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคเอกชน โครงการมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเน้นการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและผู้ร่วมเรียนรู้ เชื่อมโยงทุนสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ นำไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนรู้การสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าและสร้างนวัตกรรม เพื่อชี้นำสังคมในการยกระดับการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ โครงการมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าประสงค์ของ กสศ. ทั้ง 2 ด้าน คือ การศึกษาทางเลือกสำหรับเยาวชนและแรงงานนอกระบบ และการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้และการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยในปีนี้มีรายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอดังนี้

  1. เปิดรับข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Proposal) (ประเภทโครงการใหม่)
  2. เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) (ประเภทโครงการต่อยอดและขยายผล)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
  • ผุ้สมัครยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (www.eef.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 (ภายในเวลา 16.30 น.)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทร 02-075-5475 กด 3 และ โทรศัพท์มือถือ 06-5969-1364 หรือ 06-5969-1354 และอีเมล community@eef.or.th
Share