กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

กองทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

สำนักงานนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดให้เสนอโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหัวข้อที่ กสศ. กำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการสนับสนุนการดำเนินนโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อโครงการ

เอกสารให้โหลด รายละเอียดดังนี้
  1. ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง เปิดรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 คลิก
  2. แบบฟอร์มเสนอโครงการทุน
    – แบบเสนอโครงการประเภท “ทุนนวัตกรรมเพื่อชุมชน” คลิก
    – แบบเสนอโครงการประเภท “ทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชุนเป็นฐาน” คลิก
  3. แบบฟอร์มแตกตัวคูณ รายละเอียดงบประมาณ โดยโครงการต้องเสนอมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอโครงการ คลิก
  4. รายการงบประมาณที่ให้การสนับสนุน คลิก

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้
ระหว่างวันที่ 5 – 24 มิ.ย. 63 เท่านั้น 

Share