หลักสูตรการขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก Eco Plus โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักสูตรการขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก Eco Plus

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอฉลาก ECO PLUS เพียงเข้าอบรมหลักสูตรการขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ซึ่งเป็นการอบรมแบบ E – Learning โดยผู้อบรมจะได้รับ Certificate เพื่อนำไปประกอบการขอรับรองฉลาก ECO PLUS

มีเกณฑ์การประเมินผลและการรับรอง ดังนี้

  • ผู้อบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านอบรมหลักสูตร
  • หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองและออกวุฒิบัตร โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • วุฒิบัตร มีอายุรับรอง 3 ปี

มีหัวข้อการอบรม ดังนี้

  • หลักการและพื้นฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต
  • ความรู้เบื้องต้นของฉลากสิ่งแวดล้อม
  • เกณฑ์ข้อกำหนดฉลาก Eco Plus ตามแนวทาง ISO14021 รางทั้งตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

ฉลาก ECO PLUS เป็นฉลาก “ประเภทรับรองตนเอง” เพื่อผลักดันผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมอบรมฟรี

คลิกที่นี่สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : คุณณิชากร ขระณีย์  โทร 02-3451155


ขอบคุณที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Share