เปิดรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2567 โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศ รับสมัครผลงานประชาบดี ปี ๖

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2567 โดยมีทั้งหมด 4 ประเภทการรับสมัคร ดังนี้

 1. รางวัลประชาบดีประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์
  • คุณสมบัติ ดังนี้
   1. มีอายุตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
   2. ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต
   3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และมีคุณธรรม จริยธรรม
   4. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกต้องไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน
   5. ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ต้องไมใช่ภารกิจที่ปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ
   6. อุทิศตนในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินงานอย่างใดอย่าง
 2. รางวัลประชาบดีประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์
  • คุณสมบัติ ดังนี้
   1. องค์กร หมายถึง หน่วยงานราชการส่วนกลางและท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
    ภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาชน
   2. องค์กรที่เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางและท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีผลงานที่ริเริ่มและสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม หากเป็นภารกิจที่ปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ ต้องเป็นผลงานด้านนวัตกรรม
   3. องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต้องเป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือได้รับการรับรอง โดยหน่วยราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
   4. เป็นองค์กรที่ดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีสมาชิกเข้าร่วมที่ตรวจสอบได้และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
   5. องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ สามารถรับรางวัลได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
   6. เป็นองค์กรที่มีผลงานในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีผลงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ประจักษ์ในสังคม
 3. รางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์
  • คุณสมบัติ ดังนี้
   1. สื่อ หมายถึง สื่อที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายการสู่ประชาชน ที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
   2. สื่อที่ผลิตและสร้างรายการประจำ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก สามารถรับรางวัล ได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 ถือเป็นรางวัลเกียรติยศ
   3. สื่อที่ส่งเสริมกำลังใจและกิจกรรมของบุคคลหรีอองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คนสู้ชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
   4. สื่อที่สร้างสรรค์รายการให้ทันสมัยน่าสนใจ สร้างการมีส่วนร่วมและจิตอาสาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   5. สื่อที่เผยแพร่หรือเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนหรือมีผลงานใหมในรอบปี ยกเว้นสื่อโฆษณา
 4. รางวัลประชาบดีประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต
  • คุณสมบัติ ดังนี้
   1. มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
   2. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกต้องไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน
   3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และยึดมั่นในแนวทางคุณธรรม จริยธรรม
   4. เป็นผู้ที่เคยประสบหรือกำลังประสบสภาวะยากลำบากในชีวิต แต่มีความขยันมุมานะ ใช้ศักยภาพที่มีในการพัฒนาตนเอง ไม่เป็นภาระของผู้อื่น โดยตันแบบคนสู้ชีวิต ประกอบด้วยบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก 8 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่ประสบความเดือดร้อน คนไร้ที่พึ่ง คนเรร่อน บุคคลซึ่งอาศัยที่สาธารณะเป็นที่พักนอนชั่วคราว บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร แต่ยังไร้สัญชาติ บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ผู้พ้นโทษ ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี (HIV)/ผู้ป่วยเอดส์
   5. อุทิศตนในการช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่าง ๆ ของชุมชน และสังคม จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

การรับสมัคร

 • คลิกที่นี่เพื่อติดตามดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัคร
 • ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ได้ที่
  • 1. กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 3 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 0 2659 6165  โทรสาร 0 2659 6393
  • 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
Share