DoiTung

ระยะการเติบโตของ SE ที่ Doitung   สนับสนุนประเภท: สมาคมองค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือ องค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

ธุรกิจเพื่อสังคมแบรนด์ ดอยตุง (DoiTung) ภายใต้การดำเนินงานโดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผลจากการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ‘ช่วยให้เขา ช่วยตัวเขาเอง’ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเป็นหัวใจหลัก ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกฝนทักษะตลอดกระบวนการ สร้างรายได้แก่ชุมชนผ่านธุรกิจเพื่อสังคม 5 กลุ่ม ประกอบด้วย หัตถกรรม อาหารแปรรูป คาเฟ่ เกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อพลิกชีวิตผู้คนที่เคยยากจนหมดหนทางให้กลายเป็นช่างฝีมือ รังสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสู่สายตาชาวโลก มีศักดิ์ศรี และมีอนาคตที่มั่นคง

ประเภทการสนับสนุน SE ของ Doitung

Share