DIPROM HEROES 2023 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

DIPROM Heroes 2023
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือกิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมกิจกรรม DIPROM HEROES 2023 เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ
ค้นหาธุรกิจเพื่อสังคม (นิติบุคคล) 25 กิจการ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
  • เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) หรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
  • ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมาย
  • มีรายได้จากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
สิ่งที่คุณจะได้จากโครงการนี้
  • โอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรและขยายธุรกิจให้เติบโต
  • โอกาสร่วมพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนร่วมกับองค์กรธุรกิจและชุมชนผ่าน co-creation
  • โอกาสพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจ พร้อมพี่เลี้ยงประกบคู่ 1 on 1
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สมัครที่ https://forms.gle/agEKpSTednHTptnd9

  • 23 – 24 มกราคม 2566 ทีมงานจะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนดเพื่อแจ้งรายละเอียดการคัดเลือก
  • 30 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 25 กิจการเข้าร่วมโครงการต่อไป

DIPROM Heroes 2023

DIPROM Heroes 2023


ขอบคุณที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Share