การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประเภท สตาร์ทอัพเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

depa

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมการลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในระยะการเติบโต (Growth) หรือที่จดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 5 ปี ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (S3) จำนวน 1 โครงการ โดยมีประเภทเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุ และหรือ คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้

สาขาเป้าหมาย: แพลตฟอร์มระบบการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งอาจมีกลุ่มเป้าหมายอื่นร่วมด้วยได้ (หากมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการร่วมด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ที่นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น มีรูปแบบการใช้งาน (Feature) ในการจับคู่งาน (Job Matching) มีพื้นที่ในการแสดง Portfolio ของผู้ใช้งาน มีพื้นที่ในการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะพื้นฐาน ทักษะทางสังคมที่ตอบโจทย์ความต้องการของนายจ้างในยุคดิจิทัล เป็นต้น

คุณสมบัติบุคคลหรือนิติบุคคล

  • บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่เกิน 5 ปี ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล

คลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดมาตรการ

เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2567

พิจารณา : ภายในเดือนกรกฎาคม 2567
ประกาศผล : ภายในเดือนสิงหาคม 2567

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดหรือส่งเอกสารการสมัครทางระบบ LINE Official Account: depaThailand  โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14 หรือโทรสอบถาม 02 026 2333 ต่อ 1301


ขอบคุณที่มา : depa Thailand

Share