กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจสร้างสรรค์ ปีที่ 5 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจสร้างสรรค์ ปีที่ 5 CEA

CHANGE By CEA จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ แบบ One-on-One ทุกวันพฤหัสบดี ที่ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนงวิชา ที่จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนมาให้คำปรึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่ครบถ้วน เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมุ่งเน้นที่จะให้กิจกรรมนี้ เข้าถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ด้วยการจัดกิจกรรมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 17.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: การเลื่อนหรือยกเลิกนัดหมาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นในการจองเวลานัดหมายการให้คำปรึกษา


หัวข้อการให้คำปรึกษา
  • แก้ปัญหาธุรกิจ: คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักในสถานการณ์ที่วิกฤต
  • เริ่มต้นธุรกิจ: การวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ และความเป็นไปได้ในแง่ต่าง ๆ ของการทำธุรกิจ เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน
  • เริ่มต้นสร้างแบรนด์: กลยุทธ์การส่งมอบคุณค่าของสินค้า งานบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • การวิจัยเพื่อเข้าถึงลูกค้า: การวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Customer Insight)
  • การออกแบบเพื่อสร้างแบรนด์: การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าและบริการ ให้เป็นที่สังเกตและจดจำ
  • การสร้างแบรนด์เพื่อการขายในสื่อโซเชียลมีเดีย: แนวทางการสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านช่องทางออนไลน์
  • การเลือกใช้วัสดุเพื่อออกแบบ: แหล่งที่มาและคำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร


ขอบคุณที่มา: Thailand Creative & Design Center (TCDC)

Share