การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CORPORATE GOVERNANCE REPORT OF THAI LISTED COMPANIES (CGR)

CORPORATE GOVERNANCE REPORT (CGR)
CGR เป็นโครงการสำรวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทย นอกจากนี้ข้อมูลผลประเมิน CGR ยังเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน เพื่อใช้วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CORPORATE GOVERNANCE REPORT OF THAI LISTED COMPANIES (CGR)

CGR เป็นโครงการสำรวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาล ของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการ ก... มาตั้งแต่ปี 2544 เป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

ในการดำเนินโครงการ CGR นั้น ทาง IOD ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ (Steering Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาหลักเกณฑ์การสำรวจ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลสำรวจและการจัดทำรายงาน ตลอดจนแนวทางการประกาศผลสำรวจในภาพรวม เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการสำรวจมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการอยู่เป็นระยะ

ในการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนนั้น มุ่งหวังเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทจดทะเบียนก็สามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางสำหรับปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ข้อมูลผลประเมิน CGR ยังเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อการตัดสินใจลงทุนอีกด้วย

ติดตามประกาศผล CGR 2022 ในวันที่ 27 .. 65 ผ่านระบบ Zoom ของทาง IOD

ดูรายละเอียด CGR เพิ่มเติมที่: https://www.setsustainability.com/page/cgr-corporate-governance-report 

ดูหลักเกณฑ์ใหม่ของ CGR ที่: https://www.thai-iod.com/th/projects-2-detail.asp?id=777

Share