ทดลองเรียนหลักสูตร “การออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking”

ทดลองเรียน หลักสูตร การออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking

รับสมัครอาสาสมัครทดลองเรียนหลักสูตร “การออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking” (เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการอบรม
 • ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565
 • ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้
  • รุ่นที่ 1: วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 (10 คน)
  • รุ่นที่ 2: วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565 (10 คน)
  • รุ่นที่ 3: วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 (10 คน)
  • รุ่นที่ 4: วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ( 10 คน)
 • จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 • ระยะเวลาจัดกระบวนการเรียน 2 วัน เวลา 8.30 – 16.30 น.

เนื้อหาการเรียนรู้
 1. หลักการและแนวคิดในการทำ Content Marketing
 2. ขั้นตอนการออกแบบ Content Marketing โดยใช้กระบวนการ Design Thinking
 3. การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาในการทำ Content Marketing
 4. การกำหนดปัญหาและการวางแผนกลยุทธ์ Content Marketing
 5. การสร้างแนวความคิดในการทำ Content Marketing
 6. การสร้างต้นแบบในการทำ Content Marketing
 7. การทดสอบและประเมินผลการทำ Content Marketing

กิจกรรมการเรียนรู้
 • ฟังบรรยาย
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / Story Telling
 • ทำแบบฝึกปฏิบัติ
 • สะท้อนความคิด
 • ทำแบบทดสอบ

ที่มาของการฝึกอบรม

การอบรมนี้เป็นการทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนแนวดิจิทัลตามแนวคิด TPACK Model เพื่อพัฒนาความสามารถออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยฯ

ชื่องานวิจัย

กระบวนการเรียนแนวดิจิทัลตามแนวคิด TPACK Model เพื่อพัฒนาความสามารถออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม

วัตถุประสงค์งานวิจัย
 • เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนแนวดิจิทัลตามแนวคิด TPACK Model
 • เพื่อพัฒนาความสามารถออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
 1. ได้กระบวนการเรียนแนวดิจิทัลตามแนวคิด TPACK Model เพื่อพัฒนาความสามารถออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking ที่มีคุณภาพในระดับดี สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีความสามารถในการออกแบบ Content Marketing เพิ่มขึ้น
 2. ได้กระบวนการเรียนแนวดิจิทัลตามแนวคิด TPACK Model เพื่อพัฒนาความสามารถออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking ที่มีคุณภาพในระดับดี เพื่อแนวทางในการพัฒนากระบวนเรียนในวิชาอื่น ๆ ต่อไป
ผู้วิจัย

ผศ.จันทกานต์ สถาพรวจนา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

รศ.ดร.สุมาลี จันทร์ชลอ และ รศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อผู้วิจัยโทร. 096-693-6155 E-mail address : jantakan.sat@gmail.com


หมายเหตุ
 1. ข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ การรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม
 2. อาสาสมัครมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Share