ทดลองเรียน หลักสูตร “การออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking”

ทดลองเรียน หลักสูตร การออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking

ขอเชิญชวนสมัครทดลองเรียน หลักสูตร “การออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking” (เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code บน โปสเตอร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 19 มิถุนายน 2565


รายละเอียดการอบรม:
 • ระยะเวลาการลงทะเบียน: ภายใน 19 มิถุนายน 2565
 • ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้:

– รุ่นที่ 1 : วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 (10 คน)

– รุ่นที่ 2 : วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565 (10 คน)

– รุ่นที่ 3 : วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 (10 คน)

– รุ่นที่ 4 : วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ( 10 คน)

 • สถานที่จัดอบรม: Online ผ่านโปรแกรม Zoom
 • ระยะเวลาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ: 2 วัน เวลา 8.30 – 16.30 น.

ที่มาของการฝึกอบรม:

การอบรมนี้เป็นการทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนแนวดิจิทัลตามแนวคิด TPACK Model เพื่อพัฒนาความสามารถออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยฯ

ชื่องานวิจัย:

กระบวนการเรียนแนวดิจิทัลตามแนวคิด TPACK Model เพื่อพัฒนาความสามารถออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม

วัตถุประสงค์งานวิจัย:

เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนแนวดิจิทัลตามแนวคิด TPACK Model เพื่อพัฒนาความสามารถออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย:
 1. ได้กระบวนการเรียนแนวดิจิทัลตามแนวคิด TPACK Model เพื่อพัฒนาความสามารถออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking ที่มีคุณภาพในระดับดี สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีความสามารถในการออกแบบ Content Marketing เพิ่มขึ้น
 2. ได้กระบวนการเรียนแนวดิจิทัลตามแนวคิด TPACK Model เพื่อพัฒนาความสามารถออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking ที่มีคุณภาพในระดับดี เพื่อแนวทางในการพัฒนากระบวนเรียนในวิชาอื่น ๆ ต่อไป
ผู้วิจัย:

ผศ.จันทกานต์ สถาพรวจนา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย:

รศ.ดร.สุมาลี จันทร์ชลอ และ รศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อผู้วิจัยโทร. 096-693-6155 E-mail address : jantakan.sat@gmail.com


เนื้อหาการเรียนรู้:
 1. หลักการและแนวคิดในการทำ Content Marketing
 2. ขั้นตอนการออกแบบ Content Marketing โดยใช้กระบวนการ Design Thinking
 3. การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาในการทำ Content Marketing
 4. การกำหนดปัญหาและการวางแผนกลยุทธ์ Content Marketing
 5. การสร้างแนวความคิดในการทำ Content Marketing
 6. การสร้างต้นแบบในการทำ Content Marketing
 7. การทดสอบและประเมินผลการทำ Content Marketing

กิจกรรมการเรียนรู้:
 • ฟังบรรยาย
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / Story Telling
 • ทำแบบฝึกปฏิบัติ
 • สะท้อนความคิด
 • ทำแบบทดสอบ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน:
 • โทรศัพท์มือถือ หรือ แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
 • อินเตอร์เน็ต
 • โปรแกรม Zoom
 • โปรแกรม Google Form
 • e-mail
 • Line
 • เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่ง content-learning.com

หมายเหตุ:
 1. ข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ การรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม
 2. อาสาสมัครมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

Share