Climate Tech Acceleration program โดย NIA

Climate Tech Acceleration Program

NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ ยกระดับนวัตกรรมด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศไทยเพื่อผลักดันความยั่งยืนของโลก ขอเชิญสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจนวัตกรรมด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ สมัครเข้าร่วม Climate Tech Acceleration Program ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาความสามารถ ต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินการลงทุนอย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรโครงการ หน่วยงานรัฐ บริษัทขนาดใหญ่จากประเทศไทยและต่างประเทศ โอกาสในการพัฒนาหรือทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสในการนำเสนอผลงานกับนักลงทุนและบริษัทชั้นนำที่มีความสนใจในเทคโนโลยีด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการพร้อมขยายออกสู่ตลาด ใน 4 หัวข้อ ได้แก่

  • Clean Energy นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
  • Energy Conservation นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัดการพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • Data Analytics นวัตกรรมด้านการจัดการข้อมูล เช่น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก C credit
  • Waste Utilization นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่า/จัดการ ขยะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วิสาหกิจเริ่มต้นที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
  • มีผลิตภัณฑ์หรือบริการพร้อมขยายตลาด
  • มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแก้ไข้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศได้
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วม
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤษภาคม 2567


ขอบคุณที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share