โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2567 (City & Community Innovation Challenge 2024) โดย ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA

City & Community Innovation Challenge 2024

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ขอเชิญชวนเหล่านวัตกร ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นความท้าทาย ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน ในโครงการ “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2567 (City & Community Innovation Challenge 2024)”
กับ 3 ประเด็นที่เปิดรับสมัครในปีนี้

  1. นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Innovation)
  2. นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (Innovation for Environmental Management)
  3. นวัตกรรมที่สร้างความเสมอภาคและการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ (Innovation for Gender Equality and Diversity Support)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม
  • องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
  • มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัคร

  • กรอกข้อมูลและยื่นข้อเสนอโครงการคลิกที่นี่  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
  • ดาวน์โหลดคู่มือวิธีการสมัคร และรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอแนวคิด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้


ขอบคุณที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share