Circular Innovation Challenge 2022

Circular Innovation Challenge 2022

Circular Innovation Challenge 2022 เชิญชวนนักคิดนักสร้างนวัตกรรมมาร่วมกันหาไอเดียแก้ไขปัญหาในรูปแบบของนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนสังคมไร้ขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน

กิจกรรมประกอบด้วยเวิร์คชอปและการแข่งขัน Hackathon ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 บาท การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รายการ ได้แก่

  1. Circular Economy & Social Innovation เงินรางวัล 100,000 บาท
  2. Water, Sanitation & Hygiene เงินรางวัล 100,000 บาท
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
  1. มีอายุระหว่าง 16-30 ปีภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
  2. รวมกลุ่มกันเป็นทีม มีสมาชิก 3-5 คน (ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คนที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ เพราะกิจกรรมทั้งหมดในโครงการจะใช้ภาษาอังกฤษ)
  3. มีใจเปิดกว้างรับความคิดเห็นใหม่ ๆ พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอ
  4. มีความสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในสังคม ภายในประเทศหรือภูมิภาคของตนเอง ประเทศที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แก่ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมาเลเซีย

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ https://forms.gle/uiCbwJ1t4VwQJBX67

วันที่ในการจัด Hackathon แบ่งเป็น 3 ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ได้แก่ วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม, 23 – 24 กรกฎาคม, และ 6 – 7 สิงหาคม

โครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่างวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, The SDG Lab, Indorama Ventures, SEAMEO SEPS, UNDP และ UNICEF


ขอบคุณที่มา: Circular Innovation Challenge 2022

Share