CIRCO Hub Thailand

ระยะการเติบโตของ SE ที่CIRCO Hub Thailand สนับสนุนประเภท: สมาคมองค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือ องค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

CIRCO Hub Thailand เกิดจากความร่วมมือของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) ให้กับธุรกิจในประเทศไทย โดยใช้องค์ความรู้จากหลักสูตร CIRCO จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการศึกษากระบวนการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการผลิตผู้นําอบรมออกแบบหมุนเวียน และกระบวนการอบรม 10 เส้นทางธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของภาคเอกชนและภาครัฐ ในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนนำบทเรียนจากการดำเนินงานไปพัฒนานโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและระบบนิเวศที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ประเภทการสนับสนุน SE ของ CIRCO Hub Thailand

Share