Cheewid: ทุนสนับสนุนสำหรับองค์กรภาคสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

องค์กรภาคสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

อัปเดตทุนสนับสนุนสำหรับองค์กรภาคสังคม เหมาะสำหรับองค์กรภาคสังคมที่ต้องการหาเงินทุนหรือเงินรางวัลมาใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์กร


Cheewid Opportunity Alert Grant

คลิกลิงก์เพื่อสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3FDWUey

The Freedom Fund

มีเป้าหมายในการสร้างขีดความสามารถให้กับภาคประชาสังคมในการยื่นคำร้อง หรือสร้างแรงผลักดันการใช้กลไกทางกฎหมายในการต่อสู้กับการบังคับใช้แรงงานในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

โครงการที่ขอรับทุนต้องดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัย ด้านสิทธิมนุษยชน เข้าใจประเด็นปัญหาการแสวงประโยชน์จากแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน และมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับกลุ่มคนงานในพื้นที่ทำงา


Cheewid Opportunity Alert Grant

คลิกลิงก์เพื่อสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3M6uiwQ

The World Tourism Organization (UNWTO)

มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและเพิ่มบทบาทการท่องเที่ยวในชนบท ควบคู่ไปกับการปกป้องความหลากหลายทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ค่านิยม และกิจกรรมภายในท้องถิ่น รวมถึงการทำอาหาร เพื่อส่งเสริมแนวทางการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบทที่นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โครงการ Best Tourism Villages for 2022 กลับมาสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ พันธมิตรภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนาแนวทางข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้


Cheewid Opportunity Alert Grant

คลิกลิงก์เพื่อสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3LRkdU0

European Commission (EC)

เรียกร้องให้มีข้อเสนอเพื่อสนับสนุนผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาร์ที่ตั้งค่ายพักแรมในประเทศไทยตามแนวชายแดนกับเมียนมาร์ ให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากสิทธิของตนภายในค่ายพักพิง

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  • เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของผู้ลี้ภัยด้วยการให้บริการขั้นพื้นฐานและกิจกรรมสร้างความตระหนัก
  • เพื่อให้อำนาจแก่ผู้ลี้ภัยด้วยมาตรการคุ้มครอง โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงธรรมาภิบาลในค่ายพักพิง
  • เพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

Cheewid Opportunity Alert Grant

คลิกลิงก์เพื่อสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3M7Lmm5

The U.S. Embassy Bangkok Public Affairs Section of the U.S. Department of State

ประกาศเปิดรับใบสมัครโครงการที่เสริมสร้างความร่วมมือด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสาธารณสุขระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย รวมถึงการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย หลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนที่เน้นคุณค่าร่วมกัน

โครงการต้องมีส่วนสำคัญด้าน American cultural หรือเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกากับองค์กร สถาบันเฉพาะทาง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย


Cheewid Opportunity Alert Grant

คลิกลิงก์เพื่อสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3PdrEYf

Awesome Foundation

มอบทุนไร้ข้อผูกมัดจำนวน $1,000 ทุก ๆ เดือนให้กับองค์กร กลุ่มคน หรือบุคคลทั่วไปที่มีโครงการที่น่าสนใจ เปิดรับสมัครจากทั่วโลกโดยไม่มีการจำกัด ไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับศิลปะ เทคโนโลยี การพัฒนาชุมชน หรืออื่น ๆ ก็สามารถสมัครได้


ขอบคุณที่มา: Cheewid

Share