“Changemakers for Education” Programme 2024 จัดโดย ChangemakerXchange

โครงการ Changemaker for Education in Asia

Changemakers for Education สนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงและนักประชาสัมพันธ์ทางสังคมรุ่นใหม่ในเอเชีย ผู้ที่กำลังปฏิบัติการแก้ไขจัดการกับความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาจากทั่วทั้งเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Julius Baer Foundation

โดย ChangemakerXchange ได้ค้นหา ระบุ คัดเลือก และเสริมศักยภาพให้กับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษารุ่นเยาว์จำนวน 25 คนจากทั่วเอเชียในปี 2024 ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนในการสร้างขีดความสามารถอย่างกว้างขวาง และได้รับโอกาสในการเข้าถึงกองทุนความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มของตนต่อไปและสร้างการดำเนินการร่วมกันอีกทั้งจะได้เชื่อมต่อกับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงคนอื่น ๆ ผ่านการประชุมสุดยอด 5 วันและประสบการณ์ร่วมกันตลอดทั้งโปรแกรมจะมีพันธมิตรที่กว้างขึ้น พบกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้สนับสนุน และผู้ทำงานร่วมกัน และจะกลายเป็นสมาชิกของชุมชน ChangemakerXchange ระดับโลก

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

  • Support : ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนตามความต้องการที่ปรับ แต่งได้ เพื่อสร้างขีดความสามารถผ่านโปรแกรมเสริม สร้างขีดความสามารถออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบ เสมือนจริงที่เรียบง่ายแต่มีพลวัต น่าโดยผู้เชี่ยวชาญและ ผู้น่าทีมีประสบการณ์จริง
  • In-Person Summit : การประชุมสุดยอดด้วยตนเองเป็นเวลา 5 วันก่าลังรอคอย ผู้เข้าร่วมทุกคนตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 16 สิงหาคม 2024 การ ประชุมที่ไม่เหมือนใครนี้จัดขึ้นในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ ที่น่าทึ่ง ออกแบบมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ส่ง เสริมความเป็นอยู่ที่ดี และหว่านเมล็ดพันธุ์สาหรับการ ท่างานร่วมกันที่มีความหมาย
  • Collaboration Funding : นอกจากนี้เรายังมอบทุนสนับสนุนขนาดเล็กเพื่อสนับสนุน ความคิดริเริ่มในการสร้างร่วมหรือการเรียนรู้ร่วมกันข้าม พรมแดน ซึ่งสามารถช่วยลดความไม่เท่าเทียมกัน ทางการศึกษาทั่วทั้งภูมิภาค โดยใช้แนวทาง “การจัดท่า งบประมาณแบบมีส่วนร่วม
  • Ecosystem Building and networking : นอกเหนือจากการสนับสนุนความคิดริเริ่มของผู้เข้าร่วม และส่งเสริมการท่างานร่วมกันระหว่างผู้สร้างการ เปลี่ยนแปลงแล้ว เรายังมุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงพวกเขาเข้า กับระบบนิเวศที่กว้างขึ้นของพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ สนับสนุน กิจกรรม การรวมตัว และผู้ทางานร่วมกัน ภายในและภายนอก ChangemakerXchange รวมถึง เครือข่ายของ Julius Baer Foundation
  • Community : ผู้เข้าร่วมไม่เพียงแต่ได้รับโอกาสในการเชื่อม ต่อและเรียนรู้จากผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงคน อื่นๆ ที่ทํางานในมิติการศึกษาที่แตกต่างกันทั่ว เอเชีย แต่ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมชุมชน ChangemakerXchange ระดับโลก ซึ่งรวมถึง การเข้าถึงทรัพยากรตลอดชีวิตและโอกาสปกติ ในการเชื่อมต่อและเรียนรู้ & ร่วมสร้างสรรค์กับ นักสร้างสรรค์สังคมทั่วโลก

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ปิดรับสมัคร 18 มี.ค 2567

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ขอบคุณที่มา : Changemakerxchange

Share