ChangeFusion

ระยะการเติบโตของ SE ที่ ChangeFusion   สนับสนุนประเภท: องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือ องค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

ChangeFusion สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืนรวมถึงการสนับสนุนและลงทุนในกิจการเพื่อสังคม ส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและในเอเชีย กิจการเพื่อสังคมที่สนับสนุนดำเนินการในหลากหลายประเด็นเช่นเทคโนโลยี, เกษตรยั่งยืน, การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน/ท่องเที่ยวชุมชน, สุขภาพ, พลังงานทดแทนระดับชุมชน, การค้าที่เป็นธรรม (fair trade) ฯลฯ

ประเภทการสนับสนุน SE ของ ChangeFusion

Share