Change Ventures

ระยะการเติบโตของ SE ที่ Change Ventures  สนับสนุนประเภท: สมาคมองค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือ องค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

Change Ventures ลงทุนและสนับสนุนองค์กรที่สร้างผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดหาเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นและการเติบโตอย่างรวดเร็ว และการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจแบบลงมือปฏิบัติจริงในประเทศไทย Change Ventures เป็นหน่วยงานด้านการลงทุนเพื่อสังคมส่วนตัวของ ChangeFusion เราจึงสามารถเข้าถึงทีมงานของ ChangeFusion และเครือข่ายที่กว้างขวางได้

ประเภทการสนับสนุน SE ของ Change Ventures

Share