หลักสูตร Certificate in ESG Management (C-ESG) ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หลักสูตร CERTIFICATE IN ESG MANAGEMENT (C-ESG)

หลักสูตร Certificate in ESG Management (C-ESG) ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นหลักสูตรความรู้ ESG ที่คนทำงานด้านความยั่งยืนต้องมี เพราะความรู้ ESG / Sustainability เชิงลึก สร้างความได้เปรียบในโลกการทำงานได้จริง ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) จึงขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนหรือผู้ที่มีความประสงค์อยากจะเพิ่มเติมความรู้ด้าน ESG ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร CERTIFICATE IN ESG MANAGEMENT (C-ESG)  ในรูปแบบ E-Learning

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร ที่ได้มีการออกแบบหลักสูตรอย่างเข้มข้นและเชิญผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ในแต่ละด้านมาถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรนี้เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจที่ทันต่อเหตุการณ์ และสร้างความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

หลักสูตรสำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน ESG ประกอบด้วย 5 Module ดังนี้

  • Module 1: Introduction to Corporate Sustainability

– An Overview of Corporate Sustainability
– Corporate Governance: Foundation of Sustainability
– ESG Integration: The Way to Prosperity and Purposeful Growth
– ESG Professional: Corporate Value Integrator

  • Module 2: Corporate Governance Management

– CG Foundation Building
– The Responsibility of Board of Directors in Driving CG
– The Role of Management in Corporate Governance
– Cultivating GRC (Governance, Risk, Compliance) Culture

  • Module 3: ESG Integration Management

– ESG Strategies and Corporate Strategic Plan
– From Strategy to Integration: Social
– From Strategy to Integration: Environment
– ESG Integration in Practice

  • Module 4: ESG Data Disclosure and Performance Assessment

– One Report: Good to Comply
– SD Report: Good to Great
– CGR, THSI, ESG Indices: Good to be the Stars
– Experience Sharing: How to Prepare a Remarkable Report

  • Module 5: Current Issues in ESG Development

– Climate Action: Race to Zero
– BCG (Bio-Circular-Green Economy): New Growth Journey
– HRDD (Human Rights Due Diligence): The deep ‘S’ in ESG
– Digital Transformation: From Survival to Sustainability

ช่องทางการเรียน

ระบบ E-learning ของ SET Link (สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเก็บประวัติการเรียน และมีประกาศนียบัตร)
ระบบ E-learning ของ SET Member (สำหรับบุคคลทั่วไป และมีประกาศนียบัตร)

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


ขอบคุณที่มา : SET Thailand 

Share