กิจกรรม "DITP × Amazon : Next Step to Global"

กิจกรรม “DITP × Amazon : Next Step to Global” จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “DITP × Amazon : Next Step to Global” เตรียมความพร้อมก่อนส่งออกออนไลน์กับแพลตฟอร์มชั้นนำกับ Amazon

โครงการ The Open Call for Innovations (O-CFI) ระดับภูมิภาคเอเชีย

โครงการ The Open Call for Innovations (O-CFI) ระดับภูมิภาคเอเชีย โดย Water and Energy for Food

เปิดรับสมัครเข้าประกวดนวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการใช้ น้ำ และ/หรือ พลังงานสะอาด ในการผลิตอาหาร หรือการแปรรูปอาหาร อย่างยั่งยืน

การประกวด CSR Tollway Contest 2023 หัวข้อ "นวัตกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน" ในโครงการ "ปั้น ปลูก คิด(ส์) ปี 2 By Tollway Green Way"

โครงการ “ปั้น ปลูก คิด(ส์) ปี 2 By Tollway Green Way” จัดโดย บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด CSR Tollway Contest 2023 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ในโครงการ “ปั้น ปลูก คิด(ส์) ปี 2 By Tollway Green Way” ชิงทุนอาสาพัฒนาชุมชนมูลค่า 100,000 พร้อมทุนการศึกษา โล่ และประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมการฟังเพื่อเริ่มแก้ปัญหาอย่างเข้าใจ Listen to Change

กิจกรรม Listen to Change ฝึกฝนวิธีการฟังด้วยใจ (Active Listening) จัดโดย Change Lab

Change Lab เชิญชวนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมการฟังเพื่อเริ่มแก้ปัญหาอย่างเข้าใจ ‘ชวนเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมรอบตัว ในกิจกรรม Listen to Change มาฝึกฝนวิธีการฟังด้วยใจ (Active Listening) ให้ได้เข้าใจตัวเราและสังคมใกล้ตัว

โครงการ AGRIT: แพลตฟอร์มการยกระดับและเร่งรัดพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเชิงลึกสู่การเติบโตระดับสากล

โครงการ “AGRIT” แพลตฟอร์มการยกระดับและเร่งรัดพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเชิงลึกสู่การเติบโตระดับสากล โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมโครงการ “AGRIT” แพลตฟอร์มการยกระดับและเร่งรัดพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเชิงลึกสู่การเติบโตระดับสากล

สถาบัน NEA เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบ E-Learning

ขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบ E-Learning โดย สถาบัน NEA

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบ E-Learning ขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรม "The Next Chapter : การส่งออกไทย" (ครั้งที่ 2 เสวนา "ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ไกลสู่ตลาดโลก"

กิจกรรม “The Next Chapter : การส่งออกไทย” ครั้งที่ 2 จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม “The Next Chapter : การส่งออกไทย” ครั้งที่ 2 เสวนา “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ไกลสู่ตลาดโลก”

โครงการ "Moving Forward : การส่งออกไทย ก้าวทันโลก" ครั้งที่ 4 หัวข้อขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

โครงการ “Moving Forward : การส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 4 จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ประการและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ “Moving Forward : การส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 4 หัวข้อขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

สัมมนาออนไลน์ Thailand Marketing Webinar 2023

สัมมนาออนไลน์ Thailand Marketing Webinar 2023 จัดโดย สมาคมการตลาดฯ

สมาคมการตลาดฯ ​ขอเชิญนักการตลาด นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นิสิต-นักศึกษา และ คณาจารย์ รวมถึงผู้ที่สนใจด้านการตลาด เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Thailand Marketing Webinar 2023 งานสัมมนาการตลาดระดับประเทศ

Ignite Your Cyber Awareness : Get Set for Cyber Security

สัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับภัยไซเบอร์องค์กร ในหัวข้อ “Ignite Your Cyber Awareness : Get Set for Cyber Security” จัดโดย บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (BOL)

BOL ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับภัยไซเบอร์องค์กร ในหัวข้อ “Ignite Your Cyber Awareness : Get Set for Cyber Security”

Thailand Green Design Awards 2024

โครงการ Thailand Green Design Awards 2024 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Thailand Green Design Awards 2024 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ

Workshop “How to เปลี่ยนระบบจัดการขยะในองค์กร”

Workshop “How to เปลี่ยนระบบจัดการขยะในองค์กร” จัดโดย Waste Act

Waste Act ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจอยากจัดการขยะในองค์กร มาเข้าร่วมสัมมนาการจัดการขยะในองค์กรและเริ่มลงมือทำผ่าน Workshop “How to เปลี่ยนระบบจัดการขยะในองค์กร” พร้อมผู้เชี่ยวชาญจาก Chula Zero Waste และ Tact social consulting

อบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

พบกับหัวข้อ”การเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม”, “ถอดบทเรียนวิสาหกิจเพื่อสังคมต้นแบบ”, “แนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการ” กับวิทยากรผู้ที่จะแนะนำการทำธุรกิจเพื่อสังคมแบบไม่กั๊กในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

งานสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศและนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME”

งานสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศและนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME” จัดโดย ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอเชิญชวนหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจธุรกิจเกี่ยวกับ BCG New S-curve และ SME เข้าร่วมงานสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศและนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME”

SDG Impact Standards

หลักสูตร SDG Impact Standard จัดโดย UNDP

UNDP และ Social Value International เชิญชวนองค์กรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตร SDG Impact Standard Train the Trainers เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและมีโอกาสได้รับการรับรองเป็น Accredited SDG Impact Standard Trainer