Nissan - Honor the King's Legacy

เชิญร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท กับโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ”

กิจกรรม สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมไทยให้ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

NIA Challenge 2021

เชิญเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2564 กับ NIA

ในปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชน (Innovation for urbanization) จะมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ทำให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ดำเนินการ การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 (City & Community Innovation Challenge 2021) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน

เชิญร่วมส่งโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นี้

องค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งรวมถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ SE ที่ขึ้นทะเบียนแล้วกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)และมีโครงการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 สามารถเสนอโครงการของคุณ เพื่อของบประมาณในการดำเนินโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

Saphan Digital 2020

เชิญร่วมโครงการ Saphan Digital โดย Google กระทรวงพาณิชย์ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงการ Saphan Digital จัดทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และให้ความรู้ โดยจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรี ให้ผู้ประกอบการ (SMEs), องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร (NGOs) และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เรียนรู้เทคนิค การใช้เครื่องมือดิจิทัลในด้านต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ทุกคนสามารถนําไปเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ องค์กร ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ของตนเองได้

Impact Collective

Impact Collective Acceleration Program กับโอกาสเรียนรู้และรับเงินทุนสนับสนุน เปิดให้สมัครแล้ว

Impact Collective คือโครงการ Acceleration Program ที่สร้างโอกาสให้แก่สตาร์ทอัพในภาคพื้นเอเชีย ที่สร้างผลกระทบทางสังคมแก่ชุมชน โดย Impact Collective จะร่วมลงทุน สนับสนุน และเชื่อมโยงสตาร์ทอัพที่แก้ปัญหา และความท้าทายระดับโลก เพื่อสร้างผลกระทบทางบวกให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โดยตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครองค์กรให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

คุณนภา เศรษฐกร

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

Circular Economy 2020

หลักสูตร “เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดย TRBN ก.ล.ต. และองค์กรภาคีโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร “เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยรวมให้กับบริษัทเอกชน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในสังคมไทย ส่งเสริมให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืน

100 women Cover

คอร์สเรียนออนไลน์จาก โกลด์แมน แซคส์ “10,000 Women”

โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป อิงค์ (The Goldman Sachs Group, Inc.) เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวจังได้ประกาศเปิดตัวคอร์สออนไลน์ “10,000 Women” เพื่อให้ความรู้ด้านธุรกิจและการบริหารกับสตรีทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

DIP-Challenge-landing-002-1

Challenge Project by DIProm – BMC for New Normal

อัพเดทความรู้แบบเต็มๆ กับการให้องค์ความรู้ชุดใหม่เพื่อการทำธุรกิจยุค New Normal กับโค้ชชั้นนำระดับประเทศ จำนวน 11 ราย 10 วิชา รวมทั้งสิ้นกว่า 30 ชั่วโมง