ทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ประจำปีงบประมาณ 2567

ทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรมทั้ง 6 สาขา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG” โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG”

สมัครโปรแกรม Incubate โครงการที่อยากพัฒนาเพื่อเสนอสู่สภาเมืองคนรุ่นใหม่

สมัครเข้าร่วม “Incubate” สภาเมืองคนรุ่นใหม่ระดับโซน โดย BKKRanger สภาเมืองคนรุ่นใหม่

BKKRanger สภาเมืองคนรุ่นใหม่ ขอเชิญชวนเยาวชน คนรุ่นใหม่ อายุ 15 – 35 ปี ในกรุงเทพมหานคร ผู้มีไอเดียพัฒนาที่อยากจะเสนอสู่สภาเมืองคนรุ่นใหม่ สมัครเข้าร่วมโปรแกรม Incubate

แพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform Roadshow)

แพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform Roadshow) โดย NIA

NIA เพิ่มเติมโอกาสแก่ผู้ประกอบการทุกภูมิภาค เปิดตัวแพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform Roadshow)

Digital Health Roadshow อัพสุขภาพสูงวัย จุดไฟดิจิทัล’ ครั้งที่ 3

งาน ‘Digital Health Roadshow อัพสุขภาพสูงวัย จุดไฟดิจิทัล’ ครั้งที่ 3 จัดโดย YoungHappy

ขอเชิญชวนวัยเก๋ายุคใหม่ร่วมงาน ‘Digital Health Roadshow อัพสุขภาพสูงวัย จุดไฟดิจิทัล’ ครั้งที่ 3 มีกิจกรรมเช็กสุขภาพกับ YoungHappy พร้อมปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

รับมือสังคมสูงวัยด้วยสมุนไพรชะลอสมองเสื่อม

รับมือสังคมสูงวัย ด้วยสมุนไพรชะลอสมองเสื่อม จัดโดย มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สมุนไพรไทย

อภัยภูเบศร เชิญชวนมารับมือสังคมสูงวัย ด้วยสมุนไพรชะลอสมองเสื่อม พบกับการ เรียน รู้ ดู ทำ กิจกรรมต้านสมองเสื่อม ทั้งเวทีเสวนาและกิจกรรม Workshop ทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในวันเดียวกัน

โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ

โครงการฯ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ จัดโดย สสว.

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ

ประกาศเชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน

ประกาศเชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน โดย สสว.

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ประกาศเชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ปี 2567 และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2567 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จัดโดย กรมการข้าว

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ขอเชิญชวน เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ศูนย์ข้าวชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

สัมมนาดีๆ กับเทคโนโลยีชาวบ้าน “อนาคตเกษตรกรไทยในยุคดิจิทัล“

งานสัมมนา “อนาคตเกษตรกรไทยในยุคดิจิทัล” จัดโดย เทคโนโลยีชาวบ้าน

เทคโนโลยีชาวบ้าน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังงานสัมมนา “อนาคตเกษตรกรไทยในยุคดิจิทัล” เวทีนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทาง ซึ่งมีวิทยากรจากหน่วยงานของรัฐ และเกษตรกรมากความสามารถ มาร่วมแชร์ประสบการณ์

งาน Young Scout Camp - The Travel Hackathon

งาน Young Scout Camp – The Travel Hackathon

โครงการยังสเกาท์แคมป์ ประเทศไทย(Young Scout) ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ที่มีใจรักพัฒนาสิ่งต่างๆ เข้าร่วมงานแข่งขันประชันไอเดียสำหรับเด็กชอบเที่ยว ชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2567 (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 1

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2567 (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 1 จัดโดย TED Fund

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ เข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2567 (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 1”

Bootcamp by WeStride

Bootcamp พัฒนาทักษะ 3 – 6 เดือน เน้นการลงมือทำจริง โดย WeStride

WeStride จัด Bootcamp อัพสกิล UX/UI Design, Data Analytics, Full-Strack Development หลักสูตร 3-6 เดือน เน้นลงมือทำจริง ด้วยนวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม่ มอบส่วนลด 4,000 (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 250%) สำหรับองค์กรที่อยู่ภายใต้ Social Enterprise Thailand เท่านั้น

โครงการ New Gen Academy 2023

โครงการ New Gen Academy 2023 จัดโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กำลังเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงทั้งหมด 10 อัตรา มาทำงานเต็มเวลาประจำ 5 ภูมิภาคทั่วไทย ขอเชิญชวนผู้มีพื้นฐานการศึกษาหรือทำงานในสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม หรือผังเมือง และฝันอยากเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมมาร่วมกับ ‘New Gen Academy 2023’

Thailand Talks 2023 พื้นที่สาธารณะที่ให้ผู้คนที่อยากทำความรู้จักคนแปลกหน้าที่เห็นต่างได้มาพูดคุยกัน

Thailand Talks 2023 พื้นที่สาธารณะที่ให้ผู้คนที่อยากทำความรู้จักคนแปลกหน้าที่เห็นต่างได้มาพูดคุยกัน จัดโดย Thailand Talks

Thailand Talks เป็นพื้นที่สาธารณะในการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ ในรอบนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับ Thailand Talks 2023 พื้นที่สาธารณะที่ให้ผู้คนที่อยากทำความรู้จักคนแปลกหน้าที่เห็นต่างได้มาพูดคุยกันผ่านการลงทะเบียนตอบคำถาม 7 คำถาม