สสส.ชูโมเดลกิจการเพื่อสังคม “บัดดี้โฮมแคร์” นำกำไรดูแลผู้สูงอายุยากไร้ ดึงเยาวชนมีส่วนร่วม

ฺBuddy Home Care

สสส.ชู “บัดดี้โฮมแคร์” กิจการเพื่อสังคม ดึงเยาวชนขาดโอกาส อบรมเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการครอบครัวมีกำลังจ่าย นำกำไรมาช่วยดูแลผู้สูงอายุยากไร้ ลงทุน 1 บาท เกิดประโยชน์ตอบแทนกลับมา 5 บาท รวมแล้วกว่า 29 ล้านบาท พร้อมโชว์ผลงานการออกแบบสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท้องถิ่นที่เอื้อต่อสุขภาวะผู้สูงอายุและคนพิการ

Home Visitโครงการนี้คัดเลือกเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุตามหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง โดยความร่วมมือจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันมี 30 คน มาบริการดูแลผู้สูงอายุแบบเสียค่าบริการในพื้นที่นำร่อง 35 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แล้วนำผลกำไรมาตอบแทนสังคม โดยการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชนร่วมกับโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

Health Checkผลจากโครงการพบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นลูกค้าของบัดดี้โฮมแคร์ส่วนใหญ่มีสุขภาพดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ลดภาระพึ่งพิงจากครอบครัวได้บางส่วน ในขณะที่ผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชนที่โครงการฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่บัดดี้โฮมแคร์เข้าไปดูแล และให้ความรู้กับผู้ดูแลในครอบครัวจนมีความสามารถในการช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมมากขึ้น ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือดูแลตัวเอง หรือออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย การลงทุนในโครงการฯนี้ ถือว่ามีความคุ้มค่าอย่างมาก

นางอุบล หลิมสกุล กรรมการบริหารแผนคณะ 2 สสส. กล่าวว่า

จากการประเมินโครงการบัดดี้โฮมแคร์ พบว่า ในการลงทุน 5 ล้านบาท จะได้ผลตอบแทนกลับมาถึง 29 ล้านบาทนั่นหมายถึงลงทุน 1 บาทผลตอบแทนกลับมา 5 บาท และหมายถึงการที่ผู้สูงอายุทั้งที่มีกำลังจ่าย และผู้สูงอายุยากไร้ได้รับการดูแล โดยไม่ต้องรอเพียงแค่การดูแลจากรัฐบาล

อ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่: เว็บไซต์ mgronline.com

Share