Build a World of Play Challenge โดย มูลนิธิ LEGO

Build a World of Play Challenge มูลนิธิ LEGO
มูลนิธิ LEGO เชิญชวนองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วม “Build a World of Play Challenge” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาระดับโลก ซึ่งมุ่งเน้นไปยังเด็กปฐมวัย
โครงการนี้ เป็นการสนับสนุนของเอกชนที่ใหญ่ที่สุด จัดขึ้นโดยมูลนิธิ LEGO เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ LEGO ในปีที่ 90 เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ ทั่วโลกจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้โดยผ่านการเล่นสนุก
การแข่งขันนี้มองหาแนวทางในการแก้ปัญหา ที่ออกแบบขึ้นเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาองค์รวมอย่างมีนัยสำคัญสำหรับเด็ก ๆ (ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ) ในรูปแบบที่ยั่งยืน โดยตั้งโจทย์สำคัญว่า “จะเกิดอะไรขึ้น หากความจำเป็นของเด็ก ๆ ที่อายุน้อยทั่วโลก ครอบครัว และสังคมของพวกเขา คือแรงผลักดันสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่แนวทางที่สังคมออกแบบ รวมทั้งระบบการศึกษา การวางแผนระบบสุขภาพ การออกแบบเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการจัดการกับวิกฤตทางสภาพอากาศ”

รางวัลที่จะได้รับ:
  • องค์กรที่เข้ารอบ 10 องค์กร จะได้รับการคัดเลือกในเดือนกันยายน 2022 โดยแต่ละองค์กรจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 6.5 ล้านโครนเดนมาร์ก (หรือประมาณ 31 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนแผนงานที่นำเสนอ รวมทั้งจัดตั้งทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมให้ประสบผลสำเร็จ
  • มูลนิธิ LEGO จะประกาศรางวัลรอบสุดท้าย 5 รางวัล ภายในสิ้นปี 2022 โดยคัดเลือกจากองค์กรที่เข้ารอบ
  • มี 3 รางวัล จะได้รับทุนสนับสนุน รางวัลละ  200 ล้านโครนเดนมาร์ก (หรือประมาณ 967 ล้านบาท) และ 2 รางวัล จะได้รับทุนสนับสนุน รางวัลละ 100 ล้านโครนเดนมาร์ก (หรือประมาณ 483 ล้านบาท)

หมายเหตุ: เงินรางวัลต้องถูกใช้สำหรับโครงการที่องค์กรได้รับรางวัลเท่านั้น


คุณสมบัติผู้สมัคร:
  • สำหรับ Build A World Of Play Challenge นั้น องค์กรที่มีสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักจะต้อง:
    • เป็นนิติบุคลที่ได้รับการยอมรับและลงทะเบียนภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ ในฐานะองค์กรเอกชน องค์กรด้านการศึกษา องค์กรการกุศล องค์กรสวัสดิการสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือนิติบุคลประเภทเดียวกันที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
    • เป็นนิติบุคคลที่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีคุณสมบัติในการทำธุรกิจและมีสถานะที่ดี ภายใต้กฎหมายของขอบเขตอำนาจศาลในพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่
  • องค์กรหลัก เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเดียว ที่มีความรับผิดชอบด้านกฎหมาย มีอำนาจในการควบคุมการใช้เงินทุนต่าง ๆ มีหน้าที่รายงานทุนต่าง ๆ และจะต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริง ตามแนวทางของกฎหมาย รวมทั้งควบคุมและดูแลข้อเสนอโครงการ และทุนสนับสนุน
  • องค์กรที่มีสิทธิ์ สามารถเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้รับจ้างงานช่วง และนิติบุคคลอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตามความคิดริเริ่ม

ปิดรับสมัคร 7 เมษายน 2565

ขอบคุณที่มา: School of Changemakers
Share