บริติช เคานซิล ประเทศไทย British Council (Thailand)

ระยะการเติบโตของ SE ที่ บริติช เคานซิล ประเทศไทย British Council (Thailand) สนับสนุนประเภท: สถาบันการศึกษา

บริติช เคานซิล สนับสนุนภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมในด้านนโยบายและพันธกิจสัมพันธ์กับภาครัฐ การเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการทางสังคม การบูรณาการกิจการเพื่อสังคมกับระบบการศึกษา และด้านกิจการเพื่อสังคมกับการพัฒนาระหว่างประเทศพร้อมให้การสนับสนุนการสร้าง ผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืนของธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการ เราร่วมสร้างต้นทุนความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหารูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์พันธกิจขององค์กร

ระยะการเติบโตของ SE ที่ บริติช เคานซิล ประเทศไทย British Council (Thailand) สนับสนุน

Share