กองทุนรวมคนไทยใจดี

ระยะการเติบโตของ SE ที่ กองทุนรวม คนไทยใจดี สนับสนุนประเภท: สมาคมธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน

“กองทุนรวมคนไทยใจดี” ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.บัวหลวง ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการทำดีเพื่อสังคมจะเป็นมิตรร่วมทางกันได้ เป็นกลไกระดมทรัพยากรทางการเงินผ่านตลาดทุนในรูปแบบ “กองทุนรวม” เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “เงินบริจาค” ของนักลงทุนในการต่อชีวิต สร้างอนาคตแก่ผู้มีความต้องการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และมูลนิธิยุวพัฒน์

ประเภทการสนับสนุน SE ของ กองทุนรวม คนไทยใจดี

Share