กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG” โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG”

สภาอุตสาหกรรมและศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดำเนินการจัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCGเพื่อร่วมขับเคลื่อนวิสาหกิจไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว และรับฟังความคิดเห็นการนำเครื่องมือและระบบเกณฑ์การประเมิน BCG มาใช้เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ

พบกับกิจกรรม

  • การบรรยาย “จาก BCG สู่ Green Transformation: อนาคต SME ไทย” โดยวิทยากร ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  • นำเสนอ “เครื่องมือระบบการประเมิน BCG สำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการ” โดย ผศ.ชล บุนนาค จากศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG โดย ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (Success Case) และสรุปผลการดำเนินงาน โดย บริษัท อี เอส โกลบอล จำกัด

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ทาง Zoom Meeting

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
(ส่งลิงก์เข้าร่วมห้อง Zoom ให้ทาง Email หลังจากลงทะเบียนแล้ว)


ขอบคุณที่มา : SDG Move TH

Share