บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) Banpu Public Company Limited

ระยะการเติบโตของ SE ที่ บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน  Banpu Public Company Limited สนับสนุนประเภท: องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือ องค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

  • “บ้านปู”ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สอดคล้องกับปณิธานของบริษัทฯ
  • บ้านปู ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม โดยดำเนินโครงการความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทุกโครงการและกิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประเภทการสนับสนุน SE ของ บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน  Banpu Public Company Limited

Share