Banpu Champions for Change รุ่นที่ 12  “Champions of the Future Drive : แชมป์ผู้ขับเคลื่อนอนาคต”

BC4C รุ่นที่ 12 
Banpu Champions for Change รุ่นที่ 12  “Champions of the Future Drive : แชมป์ผู้ขับเคลื่อนอนาคต”

เปิดโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ ร่วมบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพและยกระดับสู่การเป็นผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของสังคมไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และสถาบัน ChangeFusion ชวนเข้าร่วม โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C รุ่นที่ 12  ในคอนเซปต์ “Champions of the Future Drive: แชมป์ผู้ขับเคลื่อนอนาคต”

 

โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่  ดังนี้
  • โปรแกรมที่ 1 กระบวนการบ่มเพาะกิจการระยะเริ่มต้น (Incubation Program)

มุ่งส่งเสริมให้กิจการสามารถค้นหาแนวทางในการ “สร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ” กำหนดตัวชี้วัดและแสดงผลลัพธ์การดำเนินกิจการที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม

  • โปรแกรมที่ 2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพกิจการระยะขยายผล (Acceleration Program)

มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงขยายกิจการให้ “สามารถเติบโตได้เร็วขึ้น” จากการระดมทุนหรือมีพันธมิตรสำคัญเพิ่มเติม ผ่านการนำเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจแก่นักลงทุนหรือผู้สนับสนุน (Business Pitching) 

 

สิทธิประโยชน์สำคัญ

องค์ความรู้ในการเริ่มดำเนินงาน การเข้าถึงเครือข่ายการทำงาน และเงินทุนตั้งต้นในการดำเนินงาน และที่สำคัญ คือ โอกาสในการแสดงความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงกับนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในการขยายผลต่อไป

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2566

โปรแกรมที่ 1 กระบวนการบ่มเพาะกิจการระยะเริ่มต้น (Incubation Program)

ลงทะเบียนสมัครโปรแกรมที่  1 คลิกที่นี่

โปรแกรมที่ 2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพกิจการระยะขยายผล (Acceleration Program)

ลงทะเบียนสมัครโปรแกรมที่ 2 คลิกที่นี่ 


ขอบคุณที่มา : Banpu Champions for Change

Share