Asian Venture Philanthropy Network (AVPN)

ระยะการเติบโตของ SE ที่ Asian Venture Philanthropy Network (AVPN)  สนับสนุนประเภท: นักลงทุน

  • Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) เป็นเครือข่ายนักลงทุนเพื่อสังคมประจำทวีปเอเชียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสมาชิก 600 รายกระจายอยู่ในตลาด 33 แห่ง เอวีพีเอ็นมีพันธกิจที่จะอุดช่องว่างด้านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ในทวีปเอเชีย ด้วยการส่งเสริมสมาชิกให้เพิ่มกระแสเงินทุน ทุนมนุษย์ และทุนทางปัญญา มุ่งสู่การสร้างผลลัพธ์
  • AVPN แบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างผู้กำหนดนโยบาย สำนักงานครอบครัว มูลนิธิ และภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงการใช้ทุนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สะท้อนความต้องการในท้องถิ่น ความเชี่ยวชาญระดับภูมิภาค และข้อมูลด้านนโยบายในเชิงลึก

ประเภทการสนับสนุน SE ของ Asian Venture Philanthropy Network (AVPN)

Share