สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ National Innovation Agency (NIA)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็องค์การมหาชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในประเทศ NIA ให้การสนับสนุน “นวัตกรรม” ทุกรูปแบบ ทั้งที่จับต้องได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน รวมถึงนวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ หรือกระบวนการใหม่ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Thai Health Promotion Foundation

สสส. เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยเปรียบได้กับ “น้ำมันหล่อลื่น” ที่คอยหนุนฟันเฟืองทุกส่วนสัมพันธ์กับการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ สสส.ยังมีความพร้อมเชิงวิชาการที่จะสนับสนุนเพื่อเสริมศักยภาพ แก่ภาคีเครือข่ายที่สำคัญ เสริมทัพการทำงานเชิงสุขภาพผ่านการเชื่อมประสานองค์กร และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันออกแบบกลไกการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย Social Value Thailand

Social Value Thailand เปิดตัวในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการมาตรฐานการบริหารจัดการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเป้าสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการทางสังคม ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม สะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise Thailand Association (SE Thailand)

SE Thailand พร้อมให้การสนับสนุนการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืนของธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการ ร่วมสร้างต้นทุนความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหารูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์พันธกิจขององค์กร รวมถึงเพิ่มศักยภาพและความสามารถของธุรกิจเพื่อสังคมให้เข้าถึงแหล่งทุน ตลาดและทรัพยากรต่าง ๆ ได้ โดยสนับสนุนทั้งการริเริ่มสร้างกิจการเพื่อสังคมใหม่ และต่อยอดกิจการเพื่อสังคมที่มีอยู่แล้ว

สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา Student Entrepreneurship Development Academy

SEDA เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจด้านความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ และทักษะความเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม Innovation-Driven Entrepreneurship (IDE Center)

Innovation-Driven Entrepreneurship (IDE Center) เป็นศูนย์กลางของการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสร้างระบบนิเวศที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรม มุ่งสร้างการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยเริ่มจากการมีความคิดหรือไอเดียในการผลิตสินค้าจากนั้นก็ต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าก่อนนำเข้าสู่ตลาดผู้บริโภค

มูลนิธิเพื่อคนไทย Khonthai Foundation

มูลนิธิเพื่อ”คนไทย” เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีเป้าหมายเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ด้วยความเชื่อว่าการแก้ปัญหาสังคมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับ “องค์กรตัวกลาง” (Intermediary Organizations) ที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นต่าง ๆ พร้อมกับเสริมสร้างพลัง “พลเมือง” ให้สามารถมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) ผ่านกลไกแก้ปัญหาสังคมประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมี “กลไกความร่วมมือร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” เป็นตัวกลางผสานความร่วมมือ เชื่อมต่อทรัพยากร ทั้งทุนเงิน ทุนมนุษย์ ทุนความรู้ ทุนเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานกับองค์กรภาคี นอกจากนั้น ยังมี “กลไกเพื่อการลงทุนทางสังคม” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม เครือข่ายผู้ประกอบการสังคม รวมทั้งประชาชน ได้แก่ เทใจดอทคอม กองทุนรวมคนไทยใจดี กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม สนับสนุนทุนเงินแก่กลไกต่างๆ ตามแต่กรณีให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET Foundation

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานและชุมชนที่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา โดยไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

บริษัท หลักทรัพย์ แอลจีที (ประเทศไทย) จำกัด LGT SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

LGT Securities Thailand เป็นสาขาย่อยภายใต้การดูแลของLGT กลุ่มธุรกิจธนาคารและการจัดการสินทรัพย์ชั้นนำของโลกในด้านธนบดีธนกิจ (Private Banking) และการจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) โดยวางแผนที่จะดึงดูดความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับการลงทุนในต่างประเทศและการจัดสรรสินทรัพย์จากนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูง (UHNW) ความยั่งยืนและภาคสังคม: ประเด็นความยั่งยืนเป็นเสาหลักของกลยุทธ์ของ LGT ทั้งการคิด การจัดการ และการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของ DNA ของ LGT รวมถึงมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อย CO2 สุทธิจากการดำเนินงานและการลงทุนให้เหลือศูนย์ภายในปี 2573

บริษัท ไรซ์ อิมแพค จำกัด RISE IMPACT

RISE IMPACT คือกลุ่มคนที่มีความหลงใหลในนวัตกรรมเพื่อสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ และเต็มใจที่จะมีบทบาทอย่างแข็งขันในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมและการสร้างผลกระทบในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากพื้นฐานการทำงานกับหน่วยงานของรัฐ สมาชิกในทีมทุกคนมีประสบการณ์การทำงานในการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมและสตาร์ทอัพ ทั้งในระดับปัจเจกและระดับประเทศ เรามีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาธุรกิจเพื่อสังคม ออกแบบโครงการบ่มเพาะ และอำนวยความสะดวกในบริการที่หลากหลายเพื่อจุดประกายนวัตกรรมและนำแนวคิดใหม่ ๆ มาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัท ป่าสาละ จำกัด Sal Forest

ป่าสาละ ก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดย สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ นักเขียนและนักแปลอิสระ ร่วมกับภัทราพร แย้มละออ นักการตลาดและนักธุรกิจเพื่อสังคม อดีตผู้จัดการงานประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลก (Global Social Venture Competition) เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมธุรกิจไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
ป่าสาละ เป็นบริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกในประเทศไทย มุ่งจุดประกายและดำเนินวาทกรรมสาธารณะว่าด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน ในประเทศไทย ผ่านการจัดสัมมนา อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์และออนไลน์ การจัดทำงานวิจัยเรื่องประเด็น ความยั่งยืนที่สำคัญในประเทศไทย ตลอดจนการวัดผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) Banpu Public Company Limited

“บ้านปู”ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สอดคล้องกับปณิธานของบริษัทฯ
บ้านปู ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม โดยดำเนินโครงการความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทุกโครงการและกิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เทใจดอทคอม TaejaiDotcom

เทใจ เป็นเว็บไซต์ระดมทุนให้โครงการเพื่อสังคม ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อยากเริ่มทำโครงการที่ตัวเองสนใจ อยากช่วยโครงการที่กำลังปัญหาบางอย่างในสังคมอยู่ คุณก็สามารถเข้ามาใช้เทใจเป็นตัวกลาง สนับสนุนโครงการเหล่านั้นได้ บนเว็บไซต์มีหลากหลายโครงการให้คุณเลือกสนับสนุน ครอบคลุมทุกประเด็นเหตุการณ์สังคม เช่น ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ช่วยเหลือไฟป่า ผู้สูงอายุ เด็ก สัตว์ ผู้พิการ และสิ่งแวดล้อม นอกจากคุณสามารถเลือกบริจาคให้กับโครงการที่คุณสนใจได้แล้ว คุณยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษี และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการได้