Ashoka (Thailand)

ระยะการเติบโตของ SE ที่ ASHOKA Thailand สนับสนุน

ประเภท: มูลนิธิ

ASHOKA สนับสนุนให้ทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนบุคคลที่เห็นว่าตนเองสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ได้ เราร่วมกันระดม การเคลื่อนไหวเพื่อสร้างโลก “ทุกคนคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ที่ทุกคนมีสิทธิและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสังคมของตนให้ดีขึ้น โดยจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันใหม่ที่สังคมของเราทั่วโลกเผชิญโดยตรง

ประเภทการสนับสนุน SE ของ ASHOKA Thailand

Share