โครงการ “ASEAN Digital Awards 2024” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa)

โครงการ “ASEAN Digital Awards 2024”

ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ASEAN Digital Awards 2024” เวทีการแข่งขันระดับ ASEAN ที่จะส่งเสริมศักยภาพและทําให้ผลงานของท่านก้าวสู่ในระดับสากล โดย ASEAN Digital Awards 2024 เป็นการแข่งขันรางวัลด้านดิจิทัลในระดับอาเซียน เพื่อพัฒนาสิ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และสร้างแรงจูงใจสำหรับการวิจัยและพัฒนาให้แก่นักนวัตกรรมด้านดิจิทัลในอาเซียน

แบ่งประเภทของการประกวดเป็น 6 ประเภท ดังนี้

  1. Public Sector (PUB) : ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ อาทิ e-government
  2. Private Sector (PRV) : ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อาทิ แอปพลิเคชันอุตสาหกรรม (Industrial application) การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (e-Logistics and Supply Chain Management) แอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร (Finance Industry Application) การติดต่อสื่อสาร (Communication) ระบบบริการสุขภาพ (e-Health) การท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality) เป็นต้น
  3. Digital Inclusivity (DIC) : ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมดิจิทัลที่ช่วยให้ประชาชน/ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยการสร้างทักษะ แรงจูงใจ และโอกาสในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและออนไลน์อย่างปลอดภัย
  4. Digital Content (DLC) : ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรวมข้อความ เสียง รูปภาพ และวิดีโอเพื่อสร้างความสนใจ (ความบันเทิง) ในรูปแบบของมัลติมีเดีย สาระบันเทิง ความสมจริง และปฏิสัมพันธ์
  5. Digital Start-up (DLS) : ผู้ประกอบการดิจิทัลที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้ง เช่น ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือผลิตภัณฑ์ตั้งต้น ซึ่งรวมเอาความก้าวหน้าทางดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ และยกระดับมาตรฐานการครองชีพ/ผู้บริโภคเพื่อทำให้สังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น
  6. Digital Innovation (DLN) : ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมดิจิทัลที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย ซึ่งส่งเสริมนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองต่อวิธีการดำเนินธุรกิจ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการส่งผลงานเข้าประกวด

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจัดทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานจากสำนักงาน โดยท่านสามารถนำวิดีโอคลิปไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจในโอกาสต่อไปได้
  • หากผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด ท่านจะได้รับการสนับสนุน ค่าเดินทางและที่พัก จากทางผู้จัดงาน ASEAN Digital Awards 2024 เพื่อนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย ณ ประเทศสิงคโปร์
  • ผลงานของท่านจะถูกเผยแพร่และเปิดโอกาสการเจรจาทางธุรกิจในตลาดระดับอาเซียน
  • ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับโล่รางวัลจากทางผู้จัดงาน ASEAN Digital Awards 2024

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม 2566

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวด


ขอบคุณที่มา : depa Thailand

Share