รับสมัครองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (AOSWADA)

AOSWADA 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศรับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AOSWADA ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูผลงานความสำเร็จขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย

คุณสมบัติผุ้สมัคร
ประเภทองค์กรพัฒนาเอกชน (#NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (#CSO)
  • เป็นองค์กรระดับพื้นที่หรือระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ไม่เป็นบริษัทเอกชนและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
  • มีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  • มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศไทย และตรวจสอบย้อนหลังได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ไม่เคยได้รับรางวัล AOSWADA
ประเภทองค์กรภาคเอกชน (Private Sector)
  • เป็นบริษัทเอกชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 2562 ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศไทย โดยไม่หวังประโยชน์ทางการเมือง
  • มีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  • มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศไทย และตรวจสอบย้อนหลังได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ไม่เคยได้รับรางวัล AOSWADA

รับสมัครถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ดูรายละเอียดที่ https://shorturl.at/lnL58


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โทร. 06 3412 6563 และ 09 8250 3446

อีเมล asean.fad@m-society.go.th และ aseanmso@gmail.com


ขอบคุณที่มา: กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Share