โครงการ Amazing Sustainable Event Business Matching Day

Amazing Sustainable Event Business Matching Day

โครงการ Amazing Sustainable Event Business Matching Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และคำนึงถึงความสมดุลสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ใน 3 มิติได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทางผู้จัดงานจึงเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้กลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้ให้บริการสินค้ากลุ่ม Low Carbon & Sustainability Management ผ่านกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และขยายช่องทางในการดำเนินการตามนโยบายในการจัดการคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) อย่างเป็นรูปธรรม ใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการกระจายรายได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่มีคุณภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) จะช่วยส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความหมายและนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

Meet the Buyers  พบกับ buyer (ผู้ซื้อ) จากหลากหลายกิจการธุรกิจท่องเที่ยว ที่ให้ความใส่ใจสินค้าและบริการด้านคาร์บอนต่ำและสินค้าเพื่อความยั่งยืน อาทิ

  • SiamRise Travel
  • FridayTrip
  • V&A Travellers
  • ปกาไสทัวร์
  • Greatter Good
  • Find Folk

มาร่วมกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจและองค์กรเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 – 18:00 น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : Amazing Sustainable Event Business Matching Day

Share