Airasia Foundation

ASHOKA Thailand

ประเภท: มูลนิธิ

เอวีพีเอ็นเป็นเครือข่ายนักลงทุนเพื่อสังคมประจำทวีปเอเชียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

  • โดยมีสมาชิก 600 รายกระจายอยู่ในตลาด 33 แห่ง
  • อวีพีเอ็นมีพันธกิจที่จะอุดช่องว่างด้านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ในทวีปเอเชีย ด้วยการส่งเสริมสมาชิกให้เพิ่มกระแสเงินทุน ทุนมนุษย์ และทุนทางปัญญา มุ่งสู่การสร้างผลลัพธ์

เอวีพีเอ็นแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างผู้กำหนดนโยบาย สำนักงานครอบครัว มูลนิธิ และภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงการใช้ทุนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สะท้อนความต้องการในท้องถิ่น ความเชี่ยวชาญระดับภูมิภาค และข้อมูลด้านนโยบายในเชิงลึก

ประเภทการสนับสนุน SE ของ AirAsia Foundation

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2566

Share