โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ปี 2567 และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2567 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จัดโดย กรมการข้าว

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

เปิดรับสมัครเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ศูนย์ข้าวชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2567

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรที่มีความสนใจด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  2. เป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรที่มีความพร้อมของสถานที่ อาคาร และเครื่องมือหรือเครื่องจักรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
  3. มีวัตถุดิบข้าว วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่ต้องการพัฒนาหรือต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
  4. มีสถานที่ในการจําหน่ายสินค้า หรือช่องทางการจําหน่ายสินค้า
  5. มีความตั้งใจ และมุ่งมั่น ในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

  1. ได้องค์ความรู้ และการให้คําปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ์
  2. ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนําไปทดลองตลาด
  3. สร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 พ.ย 2566

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ขอบคุณที่มา : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์

Share